ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

⚪️ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน ⚪️ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ในสาขาวิชา – การพยาบาลเด็ก – การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ – การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช – การพยาบาลผู้สูงอายุ – การพยาบาลผู้ใหญ่ – การพยาบาลชุมชน – การบริหารพยาบาล ✅ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ …

ข่าวประกาศ

แสดงทั้งหมด

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ ด้านการสอนดีเด่น – อาจารย์ที่มีภาระงานสอนสูงที่สุดในรอบปีการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม – อาจารย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินการสอนจากนักศึกษาสูงสุด (ครูในดวงใจ) ได้แก่ อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตรพร ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทินกร บัวชู ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์มลฤดี …